+31 651 257 079

Home | Assortiment | Voorwaarden | Contact

Home | Assortiment | Voorwaarden | Contact

Voorwaarden

Download hier de PDF01-2010
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN WACKER NEUSON BV

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere met Wacker Neuson B.V. -
Hierna te noemen: WN - te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur.
1.2 Tussen de huurder en WN zal een overeenkomst tot stand komen op het moment dat WN de
opdracht of order van de huurder schriftelijk heeft bevestigd.
1.3 Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht de (voorafgaande) verwijzing van
huurder naar eventuele eigen algemene voorwaarden. WN wijst uitdrukkelijk alle algemene
voorwaarden van de hand waarnaar de huurder verwijst of die door hem worden gebruikt.
1.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien dit schriftelijk
overeengekomen is.
1.5 Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van
toepassing is, blijven de overige bepalingen van kracht.
Artikel 2 - Huurtermijn
2.1 De huurtermijn vangt aan op het door WN en huurder overeengekomen tijdstip, dan wel het
moment waarop het gehuurde aan de huurder is ter beschikking is gesteld. Dit houdt in dat de
huurder de huurprijs verschuldigd is, ook als het gehuurde niet door hem op het overeengekomen
tijdstip is afgehaald.
2.2 De huurtermijn eindigt op het moment dat het gehuurde door WN is
terugontvangen Op zijn vroegst eindigt de huurtermijn echter als de
overeengekomen huurtermijn is verstreken.
2.3 Wijziging of verlenging van de huurtermijn dient nader te worden overeengekomen.
Artikel 3 - Huurprijs
3.1 Bij de berekening van het huurtarief wordt uitgegaan van een 8-urige werkdag, 5 werkdagen per
week en 20 werkdagen per maand.
3.2 Het volledige huurtarief dient ook voldaan te worden als minder dan 8 uren per werkdag, 5
werkdagen per week of 20 werkdagen per maand van het gehuurde gebruik is gemaakt.
3.3 Wanneer het gebruik van het gehuurde meer dan 8 werkuren per dag bedraagt, wordt per
overuur 1/8
e
deel van de daghuur in rekening gebracht.
3.4 Kosten aan het gehuurde, welke het gevolg zijn van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening
van WN.
3.5 Tenzij WN en huurder uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de
navolgende kosten niet in de huurprijs inbegrepen en worden deze door de huurder gedragen:
- de kosten van brandstof en smeermiddelen en datgene wat nodig
is voor dagelijks onderhoud en normaal gebruik;
- de kosten van het transport en het laden en lossen ten behoeve
van de aan- en afvoer van het gehuurde;
- de bedieningskosten;
- de verschuldigde omzetbelasting (BTW).
Artikel 4 - Betaling
4.1 De verschuldigde huur dient binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden. WN heeft het
recht vooruitbetaling te verlangen en bij een huurperiode van meer dan twee weken tussentijdse
rekeningen aan te bieden. Als het gehuurde na de overeengekomen periode door WN wordt
terugontvangen, is voor de periode tussen het einde van de overeenkomst en het moment van
werkelijke beëindiging van de huurtermijn het dan geldende huurtarief van toepassing.
4.2 Bij achterstallige betaling is de huurder zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand over
de achterstallige bedragen aan WN verschuldigd.
4.3 De huurder zal WN desgewenst een borgsom betalen ter hoogte van maximaal de nieuwwaarde
van het gehuurde. Terugbetaling van de borgsom zal geschieden bij teruggave van het gehuurde
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8. Renteverlies wordt niet vergoed.
Artikel 5 - Ter beschikkingstelling van het gehuurde
5.1 WN is verplicht het gehuurde op de overeengekomen dag volgetankt, gereinigd, bedrijfsklaar en
in goede staat van onderhoud ter beschikking van de huurder te stellen.
5.2 Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde dient de huurder het gehuurde op deugdelijkheid,
gaafheid en volledigheid te onderzoeken.
Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient de huurder dit terstond, doch uiterlijk
binnen 24 uur na aflevering aan WN te melden.
Artikel 6 - Gebruik
6.1 De huurder zal het gehuurde slechts gebruiken voor het in de overeenkomst aangegeven werk en
aantal werkuren. Ander langduriger gebruik is de huurder niet toegestaan.
6.2 De huurder draagt zorg voor het dagelijks onderhoud van het gehuurde.
Artikel 7 - Overige verplichtingen huurder
7.1 De huurder is niet gerechtigd het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan.
7.2 WN is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop met het
gehuurde gewerkt wordt te controleren. De huurder dient er voor te zorgen dat WN of een door
WN aangewezen vertegenwoordiger toegang tot het verhuurde wordt verleend.
7.3 Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van WN is het de huurder niet
toegestaan het gehuurde buiten België te gebruiken.
Artikel 8 - Teruggave gehuurde
8.1 De huurder is verplicht het gehuurde volgetankt, gereinigd en -afgezien van normale slijtage van
het gehuurde bij gebruik als goed huurder -in dezelfde staat als waarin deze hem door WN ter
beschikking is gesteld bij WN af te leveren.
Artikel 9 - Ontbinding
9.1 Indien en zodra de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag daartoe wordt ingediend,
surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, zijn bedrijf
anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van zijn activa wordt gelegd, een akkoord
aanbiedt aan zijn crediteuren of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is WN gerechtigd de
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring met onmiddellijke
ingang te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst zal er niet aan in de weg staan dat WN
gerechtigd is vergoeding van kosten, schade en interesten van de huurder te vorderen.
Artikel 10 - Verlies of beschadiging van het gehuurde
10.1 Van verlies van het gehuurde is sprake in geval van diefstal, vermissing of het tenietgaan van het
gehuurde. In geval van verlies of beschadiging van het gehuurde blijft de verplichting de
overeengekomen huur te betalen onverminderd bestaan.
10.2 De huurder is gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft verplicht alle schade aan of
defecten aan het gehuurde terstond, nadat deze zich openbaren, doch uiterlijk binnen 24 uur aan
WN te melden.
10.3 De huurder is verplicht in geval van verlies of beschadiging van het gehuurde door diefstal, molest
of vandalisme onverwijld aangifte te doen bij de politie.
10.4 WN zal, nadat hij door de huurder van de schade aan het verhuurde in kennis is gesteld, de
beschadiging zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. De huurder stelt het gehuurde op
verzoek van WN onverwijld ter beschikking van WN. De huurder laat in geen geval zonder
voorafgaande instemming van de verhuurder een reparatie door een derde uitvoeren. WN kan
aan de huurder al dan niet tijdelijk een vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking
stellen. Wanneer de reparatietijd van het gehuurde meer dan één dag bedraagt en geen
vervangend huurobject ter beschikking is gesteld, zal de huurprijs voor de duur van de reparatie
niet aan de huurder in rekening worden gebracht.
10.5 De kosten van het verlies of de beschadiging van het gehuurde komen voor rekening van de
huurder, tenzij de schade aan de opzet of bewuste roekeloosheid van WN is te wijten en tenzij de
kosten van het verlies of de beschadiging door de in artikel 12 bedoelde verzekering worden
gedekt, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huurder.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1 WN is niet aansprakelijk voor zaakschade, letselschade, bedrijfs-of gevolgschade, of schade in
welke andere vorm dan ook, welke de huurder en/of zijn werknemers lijden in verband met de
huurovereenkomst, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van WN.
11.2 Indien tijdens de door de huurder met het gehuurde uitgevoerde werkzaamheden zaakschade,
letselschade, bedrijfs-of gevolgschade, of schade in welke andere vorm dan ook, aan derden
wordt toegebracht, zal WN nimmer door de huurder voor deze schade kunnen worden
aangesproken, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
WN.
11.3 De huurder vrijwaart WN voor alle schade, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand, die
het gevolg is van aanspraken van derden jegens WN ter verkrijging van vergoeding van door
deze derden geleden schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van het gebruik van het
verhuurde door de huurder, diens werknemer en/of derden, daaronder begrepen aanspraken op
grond van art. 6:185-193 BW. De gehoudenheid van de huurder WN te vrijwaren, zal slechts
vervallen indien de schade waarvoor derden WN aanspreken, is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid van WN.
Artikel 12 - Verzekering
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, sluit WN mede ten behoeve van de huurder een voor
het gehuurde gebruikelijke verzekering af. De huurder wordt geacht met de inhoud van de
verzekeringsovereenkomst bekend te zijn en dient de verzekeringsvoorwaarden in acht te
nemen.
12.2 Indien een ingediende schadeclaim door de verzekeraar wordt afgewezen, zal de huurder door
WN voor het totale schadebedrag aansprakelijk gesteld worden.
12.3 Voor de door WN afgesloten verzekeringen geldt een eigen risico. De kosten die voortvloeien uit
het eigen risico komen voor rekening van de huurder.
Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen voortvloeiend uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst
en/of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.